Katalógové domy

späť

ZÁHRADNÝ ALTÁNOK

ZÁHRADNÝ ALTÁNOK
ŠIKMÁ  STRECHA

KATALÓGOVÝ PROJEKT 

Pôdorys:

Vizualizácia:

Obsah projektu:

  • architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
  • stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50
  • vnútorné inštalácie ( zdravotechnika , elektroinštalácia, PO technická správa
  • statika

doobjednať k projektu

  • celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav,
  • pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov

LOKALITA

Navrhovaný projekt prízemného záhradného altánku  je vhodný do akejkoľvek lokality s individuálnou bytovou výstavbou, v rovinatom teréne alebo v teréne s miernym sklonom, pokiaľ spĺňa záväzné  regulatívy daného územia.

Projekt je riešený tak aby bolo možné jeho vhodne osadenie na pozemku, tak aby bola zabezpečená jeho vhodná  orientácia k svetovým stranám /z toho dôvodu je projekt dodávaný aj v zrkadlových obrazoch/. Osadenie stavby na pozemku je zrejme z výkresu ,,situácia,, , ktorý je nutné doplniť /typový projekt neobsahuje.

Pri osadzovaní objektu  na pozemku je potrebné aby boli dodržané zákonom stanovené min. odstupové vzdialenosti od susedných objektov, od hranice pozemku a prístupovej  komunikácie.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Jednoduchá architektúra prízemného záhradného altánku  so šikmou strechou v miernom sklone  je vhodná do akejkoľvek vidieckej či prímestskej lokality s individuálnou bytovou výstavbou.

 

 

Autor:

Ing. arch. Ľubica Ondreášová , Ing. arch. Martin Prokopovič
Adresa: Vápenná 1, 821 04 Bratislava  02/52964037
tel.: 0905 485 363, 0905 251 121
e-mail: info@katalogovedomy.sk
www.katalogovedomy.sk

Vyhľadávanie

Kategória domu:
Celková užitková plocha rodinného domu:
Počet obytných miestností v rodinnom dome:
Architektonický typ projektu rodinného domu:
Cena realizácie stavby:

Kontaktný formulár

Užitočné odkazy